Sino-Portuguese Style – สถานีเมืองเก่า

แนวความคิดในการออกแบบอาคารสถานีแบบ Sino-Portuguese Style ที่สถานีในเขตเมืองภูเก็ต ออกแบบภายใต้รูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส เพื่อให้ดูกลมกลืนผสมผสานไปกับรูปแบบอาคารเดิมในเมืองภูเก็ต