Modern Style

แนวความคิดในการออกแบบอาคารสถานีแบบ Modern Style ที่สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเป็นรูปแบบร่วมสมัยลักษณะเหมือนท่าเรือ ล้อกับอาคารท่าอากาศยานฯ ที่มีรูปทรงหลังคาเป็นรูปคลื่นทะเล ส่วนสถานีนอกเมืองภูเก็ต ออกแบบเป็นรูปแบบร่วมสมัย มีลักษณะเหมือนเรือที่อ้างอิงมาจากรูปแบบสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต