Market Sounding: ภูเก็ต

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562  :  เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต