5. สถานีอนุสาวรีย์ฯ ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร

รูปแบบสถานี :  ป้ายหยุดรถ

ถนน : ทางหลวง หมายเลข 402

สถานที่ใกล้เคียง :