แผนการดำเนินโครงการ

แผนการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมหลักๆ เป็นดังนี้

  • คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ: ภายในปี 2562
  • คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ: ภายในปี 2563
  • ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการ: ใช้ระยะเวลา 3-3.6 ปีโดยประมาณ
  • เปิดให้บริการ: ภายในปี 2567

หมายเหตุ*: ข้อมูลข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อมูล

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ขอบเขตการลงทุนโครงการ

เอกชนผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ลงทุนและดำเนินการ ดังนี้

การก่อสร้างโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า รวมไปถึงการจัดหา ผลิต และติดตั้งขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า – เครื่องกล ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและรับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สามารถเปิดให้บริการได้

การบริหารจัดการเดินรถและการบำรุงรักษา

ผู้ดำเนินโครงการจะเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ดำเนินโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเดินรถ เพื่อให้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการบำรุงรักษาโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุสัญญาของโครงการ

การสนับสนุนของภาครัฐ

รัฐจะเป็นผู้ลงทุนในค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดย รฟม. จะอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานราชการ

ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
นำโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์