ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

แก้ปัญหาด้านการจราจร
สร้างทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

ลดต้นทุนในการเดินทาง
ลดต้นทุนในการเดินทางจากเดิมที่ใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก

ลดมลพิษ และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงและลดเวลาในการเดินทาง