ประมาณการกรอบวงเงินลงทุนโครงการ

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มีกรอบวงเงินลงทุนตามผลการศึกษา จำนวน 34,827.28 ล้านบาท ประกอบด้วยรายละเอียดแสดงในตาราง

ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ

ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตนั้น จะพิจารณาผลประโยชน์ทางตรงซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ ประกอบด้วย

  • การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ (Vehicle Operating Costs : VOC)
  • การประหยัดเวลาในการเดินทาง (Time Cost: VOT)
  • การประหยัดมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (Accident Costs: ACC)
  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของโครงการฯ เป็นดังนี้

ผลตอบแทนด้านการเงิน

การวิเคราะห์ทางการเงิน เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินหรือรายรับของผู้ลงทุนโครงการกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนและดำเนินการผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินของโครงการฯ เป็นดังนี้