สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2716-4044
www.mrta.co.th


กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0-2613-3120-2 0-2224-1376


บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จํากัด
0-2636-7510 0-2236-6086


บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด
0-2129-3170 0-2129-3171