ขอบเขตการลงทุนโครงการ

1.  เอกชนผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ลงทุนและดำเนินการ ดังนี้

การก่อสร้างโครงการ

ผู้ดำเนินโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า รวมไปถึงการจัดหา ผลิต และติดตั้งขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า – เครื่องกล ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและรับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สามารถเปิดให้บริการได้

การบริหารจัดการเดินรถและการบำรุงรักษา

ผู้ดำเนินโครงการจะเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ดำเนินโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเดินรถ เพื่อให้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการบำรุงรักษาโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุสัญญาของโครงการ

2.  การสนับสนุนของภาครัฐ

รัฐจะเป็นผู้ลงทุนในค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดย รฟม. จะอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานราชการ

Text Box: ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 
นำโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์