การมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ

การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  6 มกราคม พ.ศ. 2558

การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

*หมายเหตุ: ข้อมูลที่นําเสนออ้างอิงจากโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร